Sdílení a tisk

color #000000
color #000000

Všeobecné obchodní podmínky

Zaregistrování, vystavení karty: 

Zákazník se stane členem dm active beauty světa výhod a členem dm babybonusu (dále společně jen "programů“) platnou registrací. Registrovat se lze pouze prostřednictvím internetu nebo active beauty terminalu v prodejnách dm. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat provizorní dm active beauty kartu, jež je zdarma k dispozici ve všech prodejnách dm a využívat výhody členství v programech. Cca 6 týdnů po zaregistrování obdrží zákazník poštou originální kartu nahrazující provizorní kartu. Členství v programu je možno od 16 let. Členství v dm babybonusu je umožněno těhotným maminkám nebo rodičům s dítětem do 3 let věku dítěte. Do programu dm babybonus není možné se zaregistrovat bez současné registrace do dm active beauty světa výhod. 

 

Používání karty: 

Při užití karty (předložením při placení v dm) se k nákupu držitele karty nahrávají informace, zejména o jeho hodnotě, a načítají se body do programu. S nasbíranými body může zákazník po platném zaregistrování nakládat a čerpat za ně výhody (zejména slevové kupony) dle aktuálně platných pravidel programů. Vyplacení výhod v hotovosti není možné. Zmačkané, roztržené či jinak poškozené slevové kupony mohou být odmítnuty. Držitel dm active beauty zákaznické karty se zavazuje, že PIN své karty (PSČ) nepředá dalším osobám. Pokud tyto údaje předá dalším osobám, mohou i tito při použití jeho karty zobrazovat údaje na jeho kartě, čerpat výhody či doplňovat a měnit údaje. 

Platnost bodů: 

Nasbírané body ztrácejí po 2 letech svoji platnost.

Chování při ztrátě či poškození karty: 

Při ztrátě, odcizení či poškození originální karty může zákazník požádat o náhradní kartu na dm zákaznickém servisu 800 100 808, pondělí  – pátek  8.00 – 17.00 hodin

Ukončení členství: 

Členství v programu dm active beauty světa výhod vzniká na dobu neurčitou. Členství v programu dm babybonus trvá do završení 3 let věku dítěte, které je v programu registrováno.  Zákazník může členství v obou programech kdykoli ukončit doručením písemné výpovědi dm spolu se současným vrácením karty. Ukončením členství v programu dm active beauty svět výhod zaniká i členství v programu dm babybonus. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi a vrácení karty dm. dm může členství zákazníka v programu kdykoli ukončit i bez udání důvodu doručením výpovědi zákazníkovi. Výpovědní lhůta činí 14 dnů. Členství končí rovněž uplynutím 14 denní lhůty poté, co zákazník doručí dm byť i jen částečné odvolání Souhlasu. Po uplynutí výpovědní lhůty či 14 denní lhůty po doručení odvolání Souhlasu (či jeho části) dm již nelze užít slevové kupony ani využít jiné výhody. 

Dodací adresa: 

Zákazník doručuje písemnosti dm na adresu jejího sídla či na její e-mailovou adresu dm@dm-drogeriemarkt.cz. dm doručuje zákazníkovi e-mailem či poštou na adresu uvedenou při registraci či později zákazníkem dm písemně oznámenou. Písemnost doručovaná zákazníkovi poštou se považuje za doručenou 4. dnem po jejím odeslání na příslušnou adresu.


Změny VOP: 

dm může VOP měnit, změna VOP nabývá vůči zákazníkovi účinnosti po uplynutí lhůty 14 dnů od zveřejnění změn VOP na webových stránkách www.dm-drogeriemarkt.cz. Pokud zákazník během této lhůty nevypoví členství a nedoručí dm kartu, platí, že změnu VOP akceptuje a zavazuje se změněné VOP dodržovat. O tomto dm informuje zákazníka v oznámení o změně VOP na webových stránkách www.dm-drogeriemarkt.cz 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s dalšími skutečnostmi: 

Zákazník registrovaný do programů souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů společností dm drogerie markt s.r.o. (dále jen "dm") po dobu registrace do jeho ukončení členství v programech v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, e-mail, tel. číslo, v případě programu babybonus údaje o jeho dítěti v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a dále údajů o jeho nákupech v prodejnách dm za účelem zařazení do databáze programu, účasti v programech, zasílání adresných zásilek obsahujících slevové kupony nebo reklamní materiály. Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje mohly být zpracovány dm pověřenými zpracovateli viz. Seznam zpracovatelů osobních údajů dm active svět výhod a dm babybonus. Společnost dm drogerie markt prohlašuje, že získané osobní údaje použije pouze na uvedené účely.

Ochrana osobních dat: 

Podmínkou platné registrace a vzniku členství v programech je sdělení (řádné vyplnění) všech při registraci vyžadovaných povinných osobních údajů a udělení Souhlasu s jejich zpracováním, používáním a uchováním a se zpracováváním, používáním a uchováním informací o nákupech zákazníka v prodejnách dm (v textu i jen „Souhlas“). Při neúplném uvedení povinných údajů či neposkytnutí Souhlasu až do jejich úplného uvedení a poskytnutí Souhlasu je možno pouze sbírat body bez možnosti čerpat výhody členství v programech.

Právo o užití/sídlo soudu: 

Na právní vztahy související s členstvím v programech se uplatní české právo.


Body za nákup mateřského mléka: 

Podle platných zákonů není možné sbírat body za nákup náhrad mateřského mléka.

Připisování bodů na konto: 

Body jsou připisovány na konto vždy následující den po nákupu.

Seznam zpracovatelů osobních údajů dm active beauty světa výhod a dm babybonusu: 

Cards & Systems EDV Dienstleistungs GmbH

Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH

NEBE s.r.o.

Česká pošta, s. p.

KP-INVA, s.r.o.